KVKK

  GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU(6698 S.K.) KAPSAMI VE GENEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
  1- TARAFLAR
  Bir tarafta ESC DESTEK İLETİŞİM HİZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ve grup şirketleri (bu sözleşmede kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)
  Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler, bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu sözleşmede kısaca “ÇALIŞANLAR VE DİĞERLERİ” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.
  2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
  Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında işçiler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak işçiler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya işçiler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
  3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.
  Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından işçiye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.
  4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  4.1. İşveren hizmet sözleşmesi kapsamında işçiye işini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi işçiye vermeyi taahhüt eder.
  4.2. İşveren işçiye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı işçinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
  4.3 İşçi ve diğerlerine işveren tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece işin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde işverenin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
  2
  4.4. İşçi ve diğerleri işin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak işverene söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.
  4.5. Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde işveren, masrafları işçiye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini işçiden ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.
  5- SÜRE
  5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.
  5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve işverenliğin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.
  6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
  İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.
  7- TEBLİGAT
  Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.
  8- YÜRÜRLÜK
  İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında düzenlenmiş özgür iradeleriyle okunup kabul edilmiştir.


  BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
  1- İŞVERENİN Adı soyadı (unvanı) Adresi : ESC DESTEK İLETİŞİM HİZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (İSTANBUL)
  2- İŞÇİNİN ADI, SOYADI, TC NO ve GSM NO Elektronik Formdaki Gibidir.
  2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşçinin ikamet ettiği İl sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya velinin göstereceği yerler.
  3. YAPILACAK İŞ : PAKETLEME - TAŞIMA
  4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, işçinin göresel onay tarihi itibarı ile 6 ay’dır. 6 ayın sonunda taraflar arasında Süresiz İş Sözleşmesi imzalanmadığı takdirde sona erecektir.
  5. DENEME SÜRELERİ: Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
  6. ÇALIŞMA SÜRELERİ: 4857 Sayılı İş Kanununun 63. maddesi (Çalışma Süresi), 64. maddesi (Telafi Çalışma), 65. Maddesi ( Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği) 66. Maddesi ( Çalışma Sürelerinden Sayılan Haller) hükümleri geçerlidir. İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.
  7. ÜCRET : İşçinin aylık ücreti dönemin BRÜT ASGARİ ücretidir.
  8. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının tutarıdır. İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez. (Doğal Afet, Deprem v.s. gibi durumlarda)
  TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.
  9. ÜCRET ÖDEME ZAMANI : İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, takip eden ayın 10. Gününde ödenir.
  10. ÖZEL ŞARTLAR a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
  b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
  c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
  d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
  e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
  f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
  g) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
  h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
  i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
  j) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.
  k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.
  l) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  m) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
  n) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
  o) İstifa ederek ayrılan personelin hak ettiği ücret, istifa tarihinden 1 ay sonra maaş tarihinde ödenir.
  p) Kendisine teslim edilen kıyafetlerden ŞİRKET ELEMANI, sorumludur 6 aydan önce işten çıkan ve çıkarılan her bir ŞİRKET ELEMANIN’dan ayakkabı ve tişört bedeli olarak (Yazlık kıyafetlerde 100,00.-TL , Kışlık kıyafetlerde ise 120,00.-TL kesilecektir.)
  r) 1475 sayılı İş Kanunu’nu 17’inci maddesi ile bu sözleşme 4 ve 5 inci maddelerinden herhangi birinde meydana getirilecek bir uyumsuzluk ŞİRKET ELEMANI’NIN bir tazminat talebinde bulunma hakkı kalmayacaktır.
  s) ŞİRKET ELEMANI 2 (ay)’lık çalışma süresini doldurduktan sonra 15 (onbeş) gün önceden haber vermek kaydı ile işten ayrılabilir.
  t) ŞİRKET ELEMANI hiçbir şekilde İŞVEREN’İN izni olmadan çalıştığı yerdeki firmaya ait malzemeyi kullanamaz veya talimatlarda belirtilen bölümlere giremez.
  ŞİRKET ELEMANI, çalıştığı yerdeki ve İŞVEREN’İN diğer personeli ile belli bir ciddiyet ile ilişkiler kuramaz. Ayrıca kişisel menfaat veya duygusal ilişki kuramaz.
  ŞİRKET ELEMANI, çalıştığı yerdeki personel veya yöneticilerden para isteyemez. Bu yöndeki taleplerini İŞVEREN’E yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  v) ŞİRKET ELEMANI, çalıştığı işyerinde en az 3 (üç) iş günü tamamladıktan sonra ücrete hak kazanacaktır.
  y) ŞİRKET ELEMANI 3 gün işe Mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda iş aksi feshedilebilir.

  11. İki sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca görsel onay ile tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
  12. Deprem, sel vb. doğal afetler, yangın terör eylemleri, savaş ve benzeri mücbir sebeplerin yanında işverenin çalıştığı işyerindeki üst işveren (müşteri) işyerini kapatması, taşıması, küçültmesi, ilgili işi iptal etmesi, iflas etmesi, Konkordato ilan etmesi, iflasını ertelemeye gitmesi, kapasite küçültmesi, ilgili işin tamamını veya bir bölümünü herhangi bir sebep ile başka bir alt işverene vermesi durumunda gerçekleştirilen iş akdinin feshinin geçerli ve haklı fesih olduğunu taraflar peşinen kabul ederler.